Laporan Tahfizh Takhassush Minggu Ke-16

LAPORAN TAHFIZH MINGGU KE-16

Pekanbaru, 1 November 2018

Standar Target Setoran  Ma’had Tahfizh Takhassush Abu Darda Minggu Ke-16:

  • Kelas 1 Takhassush = Target 93 (Surat Al Tholaq Ayat 7)
  • Kelas 2 Takhassush = Target 333 (Surat Al Anbiya Ayat 23)
  • Kelas 3 Takhassush = Persiapan Wisuda 30 Juz

Laporan Tahfizh Kelas 1 Takhassush

  • Halaqoh 1A (Ustadz Sufyan Tsaury) download
  • Halaqoh 1B (Ustadz Murlaiyadi) download

Laporan Tahfizh Kelas 2 Takhassush

  • Halaqoh 2A (Ustadz Abdullah, Lc) download
  • Halaqoh 2B (Ustadz Ahmad Zainul Lubis) download

Laporan Tahfizh Kelas 3 Takhassush

  • Halaqoh 3A (Ustadz Murtadho Habibi, Lc)