Laporan Tahfizh Takhassush Minggu Ke-15

LAPORAN TAHFIZH MINGGU KE-15

Pekanbaru, 25 Oktober 2018

Standar Target Setoran  Ma’had Tahfizh Takhassush Abu Darda Minggu Ke-15:

  • Kelas 1 Takhassush = Target 87 (Surat Al Jumu’ah Ayat 11)
  • Kelas 2 Takhassush = Target 327 (Surat Toha Ayat 50)
  • Kelas 3 Takhassush = Persiapan Wisuda 30 Juz

Laporan Tahfizh Kelas 1 Takhassush

  • Halaqoh 1A (Ustadz Sufyan Tsaury) download
  • Halaqoh 1B (Ustadz Murlaiyadi) download

Laporan Tahfizh Kelas 2 Takhassush

  • Halaqoh 2A (Ustadz Abdullah, Lc) download
  • Halaqoh 2B (Ustadz Ahmad Zainul Lubis) download

Laporan Tahfizh Kelas 3 Takhassush

  • Halaqoh 3A (Ustadz Murtadho Habibi, Lc)